Skip to main content

LAWS

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

7. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

 

DECREES ON THE LAW

 

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teş. Hk.124 sayılı K.H.K.

2. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları hakkında 78 sayılı K.H.K.

3. Genel Kadro ve Usulü hakkında 190 sayılı K.H.K.

 

DECISIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar K.K.

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

REGULATIONS

1. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

2. Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hk.Yönetmelik

3. Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

4. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

5. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

6. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

7. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

8. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hk.Yönetmelik

9. Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik

10. Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

11. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

12. Devlet Personel Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

13. Taşınır Mal Yönetmeliği

14. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

15. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Daire Yönetmelik

 

INSTRUCTIONS

1. ASBÜ İmza Yetkileri Yönergesi

2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

3. Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi

5. İzin Kullanma Usül ve Esasları