Ana içeriğe atla
KANUNLAR

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

7. 5018 sayılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

9. 6245 sayılı Harcırah Kanunu

10. 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

11. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

1. 2 No'lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2. 3 No'lu Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teş. Hak.124 sayılı K.H.K.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar K.K.

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

YÖNETMELİKLER

1. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

2.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3.Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

4. Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hak.Yönetmelik

5. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

6. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

7. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

8. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

9. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hak.Yönetmelik

10. Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Usul ve Esasları Hak.Yönetmelik

11. Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

12. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

13. Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

14. Taşınır Mal Yönetmeliği

15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

16. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Daire Yönetmelik

 

 

YÖNERGELER

1. ASBÜ İmza Yetkileri Yönergesi

2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi

3. Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi

5. İzin Kullanma Usül ve Esasları

 

GENELGELER

1. Görev Devri ve İlişik Kesme Genelgesi

 

 SENATO KARARLARI

1.50/d Kadrosundan 33/a Kadrosuna Geçişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

2.Araştırma Görevlilerinin Doktor Öğretim Üyesi Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

3.ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları