Ana içeriğe atla

 1.Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

2. Üniversitenizde akademik bir kadroya atanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemiz öğretim üyesi ve öğretim elemanı ilanları Resmi Gazete’de ve üniversitemiz web sitesinde yayımlanmaktadır. İlanlardan bağımsız olarak Üniversitemize başvuruda bulunmak isteyen adayların ise ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. Üniversiteniz öğretim üyesi kadroları için atama ve Yükseltme Esasları var mıdır?

Üniversitemiz Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yapılacak atamalarda Üniversitemiz Senato’sunun 27.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı Kararı ile belirlenen ve 01.06.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanan ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları geçerlidir.

4. Akademik kadrolara atamalar kaç yıllığına yapılmaktadır?

Üniversitemizde;

-Profesör ve doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun uyarınca sürekli,

-Doktor öğretim Üyesi kadrolarına “ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları” gereğince 2 (iki) yıl süreli,

-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ise 1 (bir) yıl süreli atama yapılmaktadır.

5. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerinin başlangıç dereceleri nelerdir?

2914 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince;

Profesörler, 1. Derece 1. kademeye,

Doçentler, 3. Derece 1. kademeye,

Doktor Öğretim Üyeleri 5. Derece 1. Kademeye atanarak, bu derece ve kademelerden aylık alırlar.

Bu derecelerle atananlar kamu hizmetinde geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

 6.Yurtiçinde ve yurtdışında “Kısa Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin a fıkrası gereğince Kısa Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.

7.Yurtiçinde ve yurtdışında “Uzun Süreli Görevlendirme” nedir ve süresi ne kadardır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 2’inci maddesinin b fıkrası gereğince Uzun Süreli Görevlendirmeler; Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir. (Not:3 ay ve daha fazla görevlendirmeler 657 DMK 224. madde uyarınca mecburi hizmet yükümlülüğüne tabiidir.)

8. Yurtiçinde ve Yurtdışında görevlendirmelerin temel esasları nelerdir?

2547 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına,

Yolluksuz bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri,

Yolluksuz on beş güne kadar rektörler izin verebilirler.

Yolluksuz on beş günü aşan veya yolluklu ve masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödendiği görevlendirmeler için, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

Üniversitemizdeki uygulamalar için ayrıca ASBÜ Akademik Personelinin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Yönerge incelenmelidir.

9. Uzun süreli görevlendirmeden kimler hangi durumda faydalanabilir?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için:

- Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

- Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

- Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir yıla kadar görevlendirilebilir.

Üniversitemizdeki uygulamalar için ayrıca ASBÜ Akademik Personelinin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Yönerge incelenmelidir.

10. Yurtdışında görevlendirilenler görevlendirme sonunda ne yapmalıdır?

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi gereğince Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.

11. Üniversitenizde geçici olarak (ders, proje, araştırma vb.) görevlendirilmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Görevlendirme talebinize uygun Üniversitemizin ilgili birimine dilekçe ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İlgili birim tarafından birimin ihtiyaçları ve geçerli mevzuat hükümleri uyarınca başvurunuz değerlendirilerek uygun görülenler Rektörlüğümüze bildirilecektir. Rektörlük Makamı tarafından da uygun bulunan başvurular, ilgililerin Kurumları ile Personel Daire Başkanlığı tarafından yazışma yapılarak yürütülecektir. Görevlendirme işleminin sonucu olumlu/olumsuz olarak ilgiliye bildirilecektir.

12. 50/d Araştırma Görevlisi kadrosuna atandım? Kadroda bulunabileceğim azami süre ne kadardır?

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 7) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre (Madde 17) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Üniversitemize atanan 50/d araştırma görevlilerinin bu sürelerde mezun olması, mezun olduktan sonra 6 ay içinde doktora eğitimine başlamamaları veya başladıklarını birimlerine bildirmemeleri halinde kadroları ile ilişikleri kesilmektedir.

Not: Doğum, askerlik, sağlık, salgın vb. için YÖK Kararları sebebiyle yapılan kayıt dondurmalar ve uzatmalar kadroda bulunma süresine eklenirken, tez düzeltme süreleri kadroda bulunma süresine eklenmemektedir.

13. Araştırma Görevlileri/ Uygulamalı Birimlere atanan Öğretim Görevlileri derse girebilir mi?

2547 Sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan uygulamalı birimlere atanan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun da uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. 

14. Hazırlık sınıfı okudum. Ne yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 6-b fıkrası gereğince ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Bu nedenle mezun olduğunuz okuldan alacağınız ek öğrenim süreleri gösterir onaylı belgeyi görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

 15. Yüksek lisans/doktora eğitimimi tamamladım. Ne Yapmalıyım?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A bendi 9. fıkrası gereğince, memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu nedenle mezun olduğunuza ilişkin onaylı geçici mezuniyet veya diploma örneğinizin görev yaptığınız birime dilekçe ile vermeniz, biriminiz tarafından da Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

16. Yıllık izin süreleri ne kadar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’inci maddesine göre Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Ayrıca yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içeresinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izine dahil edilmemeli, yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amiri tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesine göre kullandırılması gerekmektedir.

17. Yıllık izin ne zaman kullanılır ve hangi yılları kapsar?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103’üncü maddesine göre yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

18. Babalık-Evlilik ve Ölüm izni kaç gündür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinde Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

19. Askere gideceğim ne yapmalıyım? 

Askere gidecek personel, Askere sevk - çağrı pusulası ile çalıştığı birime dilekçe ile başvurmak suretiyle sürecin başlatılması, birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

20. Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgeniz ile birlikte görev yaptığınız birime göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmak suretiyle birim üst yazısı ile Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

21. Askerlikte geçen süre memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83’üncü maddesi gereğince, devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada sahip oldukları derece/ kademe üzerine askerlik hizmetinde geçen süreler kadar derece/kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu nedenle askerlik dönüşü görev yaptığınız birime dilekçe ile terhis belgenizi sunmanız, biriminiz tarafından da vermiş olduğunuz belgelerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından intibak işleminiz gerçekleştirilip biriminize gönderilecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

22. Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102’nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkûr hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

23.  Doğum sebebiyle ücretli izin süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesine göre, kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

24. Doğum sebebiyle ücretsiz izin süresi ne kadardır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre, doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. 

25. Doğum sebebiyle alınacak ücretsiz izin süresi değerlendirilir mi?

Doğum sebebiyle alınan aylıksız izinde geçen süreler kazanılmış hak aylığında (kamu hizmet süresinde) değerlendirilmektedir. Ancak bu sürelerin emeklilik süresinde değerlendirilmesi için SGK Borçlanma işlemi yapılmalıdır.

26. Doğum sebebiyle alınacak ücretsiz izin süresi yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir mi?

Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin "fiili hizmet" olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu süre yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınmaz. Ayrıca doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresi 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi geçen 5 yıllık sürenin hesabında da dikkate alınmaz.

27. Süt iznini nasıl kullanabilirim?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesinin D fıkrasına göre kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Ayrıca süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmamaktadır. Emziren anne izin kullanım saatlerini bildiren bir yazı ile birimine başvurmak suretiyle biriminden iznin uygunluğuna dair yazının Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 (beş) hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72'nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Bu madde gereğince aylıksız izin almak isteyen personel bir dilekçe ile birimine başvurur ve birim tarafından uygun görülenler Personel Daire Başkanlığına bildirilir.

29. Memurun istirahat raporu süreleri ne kadardır?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre;

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. 

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. (Heyet raporları 40 günlük süreye dahil değildir.) Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Bu nedenle alınan sağlık raporlarının EBYS sıhhi izin talebi ile amire onaylatılarak Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

30. Memurun hastalığının "uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık" kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

Hastalık ve Refakat İzinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

31. Mal Bildirimi hangi durumlarda verilir?

Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini yenilemeleri zorunludur. İlgililer Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen hallerde Mal Bildirimlerini görev yaptıkları Birime teslim ederek, Birimler yazı ile Personel Daire Başkanlığına göndermelidir. 

32. Kimler hususi damgalı (Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 10 yıl süreli olarak verilir.

33. Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Çalışanlar (kendisi/eş ve çocukları için):

a) Başvuru dilekçesini birimleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına gönderir. Üniversitemiz tarafından doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat için Pasaport Talep Formu, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.

Emekliler/Ayrılanlar (kendisi/eş ve çocukları için):

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve istifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı (Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek pasaport alma/yenileme işlemini tamamlarlar.

 34. Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Yurtdışında görevlendirilmesi Rektörlük tarafından uygun görülen öğretim elemanları bir dilekçe ile birimine müracaat eder, birim tarafından talep Personel Daire Başkanlığına iletilir. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat için Pasaport Talep Formları hazırlanınca ilgiliye bilgi verilecektir.

35. Kurumda çalıştığıma dair Türkçe/ İngilizce görev belgesi görev almak istiyorum. Ne Yapmalıyım?

Görev/Çalışma belgesi almak isteyen Üniversitemiz akademik personellerinden Rektörlük kadrosunda görev yapanlar Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlerde görev yapanlar ise görev yaptıkları birimlerine başvuruda bulunarak görev belgesi alabilirler. Ancak görev belgesinin verileceği kurum tarafından en üst amir onaylı olarak talep edilmesi durumunda Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Üniversitemiz idari personelleri ise taleplerini Personel Daire Başkanlığına bildirmelidirler.

36. Hizmet Belgesi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik/idari personelimizin onaylı hizmet belgesi için Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Birçok kurum/kuruluş barkodlu e-devlet çıktısını kabul ettiği için ilgililerin belgeyi verecekleri kuruma e-devlet belgesi kabul edilip edilmediğini sorarak kabul ediliyorsa e-devlet hesabından alınan 'HİTAP HİZMET DÖKÜMÜ' belgelerini sunması da mümkündür. 

37. 1416 sayılı Kanun ile Üniversiteniz adına yurtdışında lisansüstü eğitimimi tamamladım. Ne yapmalıyım?

Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı birer nüshası ile elektronik ortamdaki Türkçe özetini Bakanlığa ve adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır. Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar görev talebinde bulunan öğrencileri başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ihtisasları dâhilinde göreve başlatmakla yükümlüdür.

38. Üniversitenizde yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev alma ile ilgili taleplerin ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. İlgili birimler tarafından talepler, 2547 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin BKK ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları gereğince değerlendirilerek birimin ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülenler Rektörlüğe iletilmektedir.

39. Çift vatandaşlığa sahip olanlar yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir mi?

5718 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin b bendinde “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanlar yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz. Yabancı Uyruklu iken yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elamanı olarak görev yapanlardan Türk Vatandaşlığına geçenlerin sözleşme süreleri bitiminde görevlerine son verilir.

40. Yabancı Dil Tazminatı almak istiyorum/Yabancı Dil Puanımı yükselttim. Ne Yapmalıyım?

Yabancı Dil Tazminatından sadece YDS sınavından 70 ve üstü puan alanlar faydalanabilirler.

Yabancı dil tazminatı talep eden Üniversitemiz akademik personellerinden Rektörlük ve Enstitü kadrosunda olanlar yabancı dil belgeleri ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlerde görev yapanlar ise görev yaptıkları birime başvuruda bulunabilirler.

Üniversitemiz idari personelleri ise taleplerini Personel Daire Başkanlığına bildirmelidirler.

41. Akademik Teşvik Ödeneğinden faydalanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularına ilişkin takvim üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Üniversitemizde görev yapmakta olan öğretim elemanları web sitemizi (https://www.asbu.edu.tr/)  takip ederek başvuruda bulunabilirler.

42. 4/B Sözleşmeli Personel alımında mülakat, yazılı veya sözlü sınav var mı?

Üniversitemize 4/B Sözleşmeli Personel alımımızda mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır. İlgili yılın KPSS puan türünden yapılan ilan nitelikleri çerçevesinde belirtilen şartların taşınması halinde KPSS Puan sıralamasına göre atamalar yapılmaktadır.

43. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda unvanım ne olacak?

Sözleşmeli personel alım ilanında belirtilmiş olan unvanlardan hangisine başvurulmuşsa, belirtilen kriterler çerçevesinde başvurulan pozisyon ve unvanda atamalar gerçekleştirilmektedir.

44. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda ne kadar maaş alacağım?

Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin 3. bendine göre; sözleşmeli personel ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminat miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenir. Sözleşmeli personelin maaş miktarları Üniversitemiz tarafından değil mevzuat gereği Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kadro ihdası ile birlikte unvan bazında belirtilmiş olan ücret tarifesi üzerinden belirlenmektedir.

45. Sözleşmeli Personel olarak göreve başladığımda kadrolu mu sayılırım?

Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılmasına karar kılınan, işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

46. Sözleşmeli Personel olarak çalışmam durumunda yıllık izin hakkım var mı?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 9. maddesinde “… kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu mevzuat hükmüne göre; sözleşme süresinden önce herhangi bir kamu kurumunda bir yıllık hizmeti var ise devlet memurluğunda bir yılını doldurmuş memur gibi sayılmak suretiyle 20 (yirmi) günlük izin hakkı bulunmaktadır.

Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda 10 (on) günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

47. Sendika üyesi Sendika Toplu Sözleşme İkramiyesini ne zaman alır?

Sendika üyesi olup, maaşından üyelik aidatı kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında maaşları ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. İlgili madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

48. Maaşımda eş, çocuk yardımından yararlanmak/yararlanmamak istiyorum?

657 sayılı kanuna tabi Kamu personellerinin (Akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) e-devlet üzerinden aile durum-yardım bildirim formunu doldurması gerekmektedir. Bunun için www.turkiye.gov.tr sitesinden e-devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra arama kısmından “Kamu Personeli Aile Bildirimi” yazarak ilgili modüle giriniz. Açılan pencerede “Uygulamaya Git” düğmesine basınız. 5 saniye sonra “Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranına bağlanacaksınız. Eğer bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernis’ten Getir düğmesini tıklayın. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, eşinizden ayrıldınız vs. çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanların evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz. Bilgiler kaydedildikten sonra Mutemede Gönder düğmesine basılır. Buradan yetkili maaş mutemedinin KBS sistemine düşer. Onaylaması için ilgili maaş mutemedi ile iletişime geçiniz. Onaylanmayan bildirimler işleme alınmaz.

49. Maaş Bordroma nasıl ulaşabilirim?

657 sayılı kanuna tabi Kamu personelleri (Akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) için: www.turkiye.gov.tr sitesinden veya e devlet uygulaması üzerinden arama kısmına Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti yazarak ilgili modüle gidiniz. Açılan uygulamada ulaşmak istenilen bordroya ait yıl/ay bilgisini girip “sorgula” ve “görüntüle” dediğinizde bordronuz görüntülenecektir. Kurum onaylı bordro gerektiğinde Biriminiz Harcama Yetkilisi veya Gerçekleştirme Görevlisinin onayı ile ilgili Kurumlara iletebilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel statüsünde görev yapıyorsanız Maaş mutemedi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

50. Banka Promosyon ödemesi almak için ne yapmalıyım?

Üniversitemiz ile anlaşmalı Banka arasında yapılan Kamu Kurumları Maaş Ödemesi Protokolü kapsamında yılda iki kez (Mayıs ve Kasım ayı) promosyon almayan personeller bankaya bildirilir. Takibi Birimlerce yürütülür. Kişinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

51. Zorunlu bireysel emeklilik katılım, cayma, ara verme işlemleri nasıl yapılır?

Yeni göreve başlayan veya nakil gelen 657 sayılı kanuna tabi 45 yaş ve altındaki tüm Kamu personelinin (akademik, idari ve 4B sözleşmeli personel) bireysel emeklilik sistemine katılımı otomatik olarak yapılır.

Cayma ve ara verme işlemlerini Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | Bireysel İnternet Şubesinden gerçekleştirebilir detaylı bilgi için müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz. Bu işlemleri yaptığınızda biriminize bilgi vermenize gerek yoktur. Kaydınız işleminizi takip eden aydan sonra maaş sisteminden otomatik silinecektir. 

52. Kurumunuza atanmam durumunda ne zaman maaşımı alırım?

Maaş hakkı istihdam şekillerine farklılık göstermekle birlikte; yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalışmasını takip eden ayın 15’inde, sözleşmeli ya da kadrolu akademik ve idari personel ise peşin olarak göreve başladığı tarihten sonraki ayın 15’inde anlaşmalı banka hesabı üzerinden maaşını alabilmektedir.

53. Kadro unvanım değiştiğinde bu durum maaşıma ne zaman yansır?

2914 sayılı Kanun’un 3/A maddesi gereğince akademik personelde unvan değişikliğini izleyen   aybaşından itibaren, kadro unvan değişikliği 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi kapsamında yapılmış ise atama tarihinden; 68/B kapsamında değil ise atama tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni unvanın mali haklarının ödenmesi şeklindedir.

54. Çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılışı uygun görülen personelin maaş iadesi nasıl olur?

Maaşını peşin olarak ayın 15’inde alan personele almış olduğu tam aylıktan çalıştığı günler çıkarılarak Borçlar Kanun’u gereğince hak etmediği kısım için de kanunu faiz uygulayarak kişi borcu oluşturulur ve banka hesabı üzerinden maaş iadesi yapılır.

55. Aylıksız izine ayrılmam durumunda kendim ve ailem sağlık hakkından faydalanabilir mi?

Aylıksız izne ayrılan personel tabi olduğu sigorta kanununa göre farklılık göstermekle birlikte 5510 sayılı Kanuna tabi ise bir kez 1 yıla kadar, 5534 sayılı Kanuna tabi ise süresiz olarak sağlık hakkından faydalanabilir.

56. Üniversitenizde sürekli işçi olarak çalışmaktayım. İş ve İşyeri değişikliği hakkında bilgi alabilir miyim?

İşçilerin tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; İşçiler gerektiği takdirde, işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin, aynı işverene bağlı ve belediye hudutları içindeki bir başka işyerine işverence nakledilmeleri mümkündür. İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimî olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlıdır. Geçici süre ile nakillerde işçinin rızası aranmaz. Ancak bu süre 3 ayı geçemez. İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz.

57. Üniversitenizde sürekli işçi kadrosunda çalışmaktayım. Haftalık çalışma süresi ne kadardır?

Üniversitemizde;

-İşyerinde çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.

-Çalışma süresinin günlere göre dağılımı, mesai başlama ve bitiş süreleri işin gereğine ve işyerinin özelliklerine göre mevzuat hükümlerine uygun olarak işverence tespit edilir ve işyerinde ilan edilir.

-Vardiyalı çalışılan işlerde mevcut uygulamaya devam edilir.

58. Sürekli işçi kadrosunda çalışmaktayım. Fazla çalışma ve ücreti hakkında bilgi alabilir miyim?

 a) Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır.

 b) Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

 c) Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışma karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat kırk dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

59. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri ve Ücretleri ne şekilde gerçekleşir?

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri kanunda belirtilen günlerdir. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalıştırılan işçilere, bir iş karşılığı olmaksızın alacakları ücretleri ile birlikte bugün için toplam 3 (üç) günlük ücret ödenir.

60. Doğum Yardımı almam için nasıl bir yol izlemeliyim?

Üniversitemizde çalışan tüm personel doğum yardımı almak için:

Doğum Raporu ile birlikte Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesini görevli bulunduğu birime verir. Birimi tarafından bu belgeler üst yazı ekinde Personel Daire Başkanlığı/Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gönderilir.

61. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Yıllık Ücretli izinler hakkında bilgi alabilir miyim?

4857 sayılı iş Kanununun 53. maddesi gereğince; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

 İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 1. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 16 gün,
 2. Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 23 gün,
 3. On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 28 gün, ücretli izin verilir.
 4. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Ancak yıllık izin süresi bakımından cumartesi günleri iş günü sayılır. Yukarıda gösterilen izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

62. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. İş göremezlik hali ve hastalık yardımı hakkında bilgi alabilir miyim?

Hastalık nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan işçilerin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerinin tamamı yılda 4 defayı geçmemek üzere işverence ödenir.

63. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Bireysel Emeklilik Sisteminden (BES) çıkmış bulunmaktayım bundan sonra izlemem gereken süreç nedir?

BES’ten çıkış işlemi gerçekleştiren Sürekli İşçi kadrosundaki personelin BES durumunu Personel Daire Başkanlığı (Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne) ivedilikle bildirmesi gerekir.

64. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Ücretli mazeret izinleri hakkında bilgi alabilir miyim?

İşçilere aşağıdaki halleri belgelendirmek ve olayın vukuundan itibaren 10 gün içerisinde kullanmak kaydıyla;

 1. İşçinin evlenmesi halinde 5 gün
 2. İşçinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün, eş veya çocuğunun ölümü halinde 6 gün, kayınvalide veya kayınpederinin ölümü halinde 2 gün,
 3. İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5 gün,
 4. İşçinin evlat edinmesi halinde 5 gün,
 5. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan işçilere 10 gün, ücretli mazeret izni verilir.
 6. İşçilere işverence mazeretleri uygun görülmesi kaydıyla, yılda 4 güne kadar ücretli mazeret izni verilebilir. Bu izinlerin kullanılması bir defada bir saatten az, bir günden fazla olamaz.
 7. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.
 8. İşçinin eş, çocuk, ana veya babasının kanser, verem gibi ağır ve acil tedavi gerektiren hastalığa maruz kalmalarında, ilgili mevzuatın öngördüğü belgelere istinaden refakat gerektiği hallerde işçiye, yılda 10 güne kadar ücretli refakat izni verilir.

65. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Herhangi bir sebeple askere gitme durumumda   nasıl bir yol izlemeliyim?

İşçinin, muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınması nedeniyle işinden ayrılması halinde bu konuya ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31.madde hükümleri uygulanır.

66. İş Kanun’a göre engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu hakkında bilgi alabilir miyim?

İşverenler, (50 veya daha fazla işçi) çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli çalıştırmak, Kamu işyerlerinde ise % 4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi veya 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu  veya 16.06.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Askeri memurlar Kanunu kapsamına giren  ve askerlik hizmetini yaparken 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları  meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

67. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. İlave Tediye ve İkramiye Ödemeleri hakkında bilgi alabilir miyim?

a) İşçilere, 6772 sayılı Kanun Hükümlerine göre Cumhurbaşkanının tespit ettiği günlerde ilave tediye ödenir.

b) Ayrıca, işçilere 6772 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ilave tediye dışında, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince sözleşmenin birinci yılında 30 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyenin 15 günü Nisan ayında, 15 günü ise Eylül ayında ödenir. Sözleşmenin ikinci yılında ise işçilere 40 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyenin 20 günü Nisan ayında, diğer 20 günü ise Eylül ayında Maaş ödemeleriyle birlikte ödenir.

c) İkramiyelerin ödenmesinde kıstelyevm usulü uygulanır ve ücretsiz izin günleri hesaba katılmaz. Yıl içinde ödenen ikramiyeler, ikramiyelerin ödeme tarihlerinde işçinin çalıştığı süreyle orantılı olarak hesaplanıp ödenir. Ancak işten ayrıldığı tarihte ikramiye ödemesi yapılmayan çalışma süresi varsa, bu çalışmasına tekabül eden ikramiye de kıstelyevm usulü ile ödenir.

68. Üniversitenizde Sürekli İşçi kadrosunda çalışmaktayım. Sendikaya nasıl üye olabilirim ve sendikaya üye olduktan sonra nasıl çıkabilirim?

Bir işçinin herhangi bir işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşmesi konusundaki şartlar şu şekilde belirlenmiştir: Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuru kabulüyle kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı tarafından kabul edildiği tarihtir.

Şayet işçi sendikadan ayrılmak isterse e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle ayrılışını gerçekleştirebilir. Sendikadan ayrılan işçinin dilekçe ile durumu Personel Daire Başkanlığı'na (Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne) bildirmesi gerekir.

DİPNOT: Yukarıda, Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında (Sürekli İşçilerle ilgili) sorulara cevap verilmiştir. Ancak üniversitemizin İşveren olarak taraf bulunduğu İşletme Toplu İş Sözleşmesi (01.03.2021-28.02.2023) tarihleri arasını kapsadığı için verilen cevaplar bu tarih aralığını kapsamaktadır.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.